Godło

Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

im. Janusza Korczaka we Wschowie

     Miło nam poinformować, że Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy we Wschowie w wyniku swoich działań otrzymał certyfikat ,,Chronimy Dzieci", Fundacji ,, Dajemy Dzieciom Siłę”. Certyfikat jest przyznawany placówkom realizującym politykę ochrony dzieci przed przemocą i wydawany jest na okres jednego roku. Jest potwierdzeniem, że placówka spełnia surowe kryteria wskazujące na wysoki poziom standardów ochrony dzieci jak i wysoką jakość programów dotyczących ochrony dzieci. Realizacja założeń programu była procesem długotrwałym, co w dużej mierze związane jest ze złożoną strukturą Ośrodka oraz specyfiką funkcjonowania naszych wychowanków. Opracowany i wdrożony został m.in. Dokument Polityki Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem, w którym ustalone są i zapisane procedury interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka. Realizacja programu uwzględnia dostarczenie wiedzy dzieciom na temat unikania zagrożeń oraz możliwości uzyskania pomocy i wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych, związana jest również z prowadzeniem działań o charakterze edukacyjno – szkoleniowy, w celu podniesienia kompetencji personelu Ośrodka, rodziców i opiekunów w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Realizacja programu ,, Chronimy Dzieci’’ przez placówkę oznacza m.in. że:

placówka posiada ustalone i spisane procedury interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka

- placówka chroni dane osobowe i wizerunek dziecka

- placówka dba o bezpieczny dostęp dzieci do Internetu

- placówka posiada ustalone i spisane relacje na linii dziecko-pracownik personelu

- pracownicy placówki są sprawdzani pod kątem niekaralności za przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego

- pracownicy są przeszkoleni z zakresu rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci i wiedzą jak na nie reagować

- placówka oferuje dzieciom i rodzicom edukację na temat ochrony dzieci przed krzywdzeniem

   Wprawdzie przyznany nam certyfikat jest ważny do dnia 2019-04-04, ale mamy nadzieję, że w latach następnych również nasza praca będzie tak wysoko oceniana, a przede wszystkim, że wprowadzając programy chroniące dzieci przed krzywdzeniem przyczynimy się do tego, że nasi podopieczni będą mieli szczęśliwe i pogodne dzieciństwo.

Prace nad przebiegiem procedury certyfikacyjnej koordynował pedagog i psycholog szkolny.

W. Szyguła

D. Lewińska- Groszewska

 

20180510 120124

Partnerzy:
Macius Fundacja PZU Piekarnia Cukiernia Gierczak Kronopol PNWM Erasmus+