Godło

Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

im. Janusza Korczaka we Wschowie

Regulamin

współzawodnictwa w sporcie
Najbardziej

usportowiona klasa 

 w roku szkolnym 2013/2014

1.Cele:
• popularyzacja sportu wśród młodzieży szkolnej
• rozwijanie umiejętności sportowego rywalizowania i kibicowania
• pogłębienie integracji wewnątrz klasowej
• mobilizowanie uczniów do systematycznej pracy i chęci osiągania coraz to lepszych wyników sportowych
• eksponowanie osiągnięć młodzieży poprzez systematyczne ogłaszanie wyników poszczególnych konkurencji

2.Zasady konkursu:
• w konkursie biorą udział wszystkie klasy gimnazjalne
• konkurs trwa cały rok szkolny
• każdy uczeń zdobywa punkty według kryteriów określonych w punkcie 3 niniejszego regulaminu

3.Punktacja:
• w konkurencjach drużynowych ustala się kolejność na podstawie rozgrywek
• w dyscyplinach indywidualnych przydziela się punkty na podstawie najlepszego wyniku w danej klasie
• przyznawane są punkty za przynoszenie stroju na lekcje wych. fiz.
• każdy uczeń może zdobyć punkty dla swojej klasy uczestnicząc w poza szkolnych zawodach sportowych
• suma punktów uzyskanych przez uczniów z danej klasy stanowi o miejscu klasy w klasyfikacji końcowej
• osobno będzie prowadzona punktacja dla klas I, IIa, IIb, III i klas I, I-II, II-III zet
- konkurencje indywidualne dla zet
Lp. Lokata ( skok, rzut, bieg) Ilość punktów
1. 1 miejsce 4
2. 2 miejsce 3
3. 3 miejsce 2
- zawody drużynowe szkolne dla wszystkich

Lp. Lokata Ilość punktów
1. 1 miejsce 4
2. 2 miejsce 3
3. 3 miejsce 2
4. 4 miejsce 1
- udział w zawodach pozaszkolnych ( 1 punkt dla klasy za każdego zawodnika)
- udział w zawodach o bezpieczeństwie ruchu drogowego, taneczne, rajdy rowerowe (1 punkt dla klasy za każdego zawodnika)
- udział w zajęciach pozalekcyjnych o charakterze sportowym (zajęcia sportowo-rekreacyjne, wyjazdy na basen, zajęcia koła tanecznego i bezpieczeństwa ruchu drogowego) – 1 punkt dla klasy za każdego zawodnika
- pomoc w organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie szkoły ( 1 punkt dla klasy za każdego ucznia)
4. Klasa traci punkty, zdobyte przez ucznia, który na I semestr lub na koniec roku szkolnego, otrzymał ocenę naganną z zachowania.
5. Finalistą nie może zostać klasa w której uczeń otrzymał ocenę niedostateczną lub był nieklasyfikowany z wych. fiz. (z przyczyń nieusprawiedliwionych ) na semestr lub koniec roku szkolnego z wyjątkiem uczniów, którzy nie realizują obowiązku szkolnego.
Wygra klasa, która zdobędzie największą ilość punktów
4. Nagrody:
Puchar Przechodni Dyrektora Szkoły Gimnazjum

 

 

Zapraszamy wszystkie klasy

do uczestnictwa w sportowej rywalizacji

i aktywnego spędzania czasu !!!

Ze sportowym pozdrowieniem

Partnerzy:
Macius Fundacja PZU Piekarnia Cukiernia Gierczak Kronopol PNWM Erasmus+