Godło

Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

im. Janusza Korczaka we Wschowie

Obowiązki koordynatora

ZAŁĄCZNIK 1

OBOWIĄZKI KOORDYNATORA

  1. Koordynator ma obowiązek zapoznać się z umową. i jej przestrzegać.
  2. Koordynator powołuje zespół realizujący zadania w projekcie i dostarcza Zarządowi Stowarzyszenia przydział obowiązków każdej powołanej do realizacji w projekcie osoby.
  3. Koordynator odpowiada za prawidłowy przebieg realizacji projektu, zarówno za część merytoryczną, jak i finansową, zgodnie z harmonogramem i kosztorysem wniosku.
  4. Koordynator jest zobowiązany do opisywania faktur zgodnie z zaleceniami grantodawcy.
  5. Koordynator jest odpowiedzialny za terminowe dostarczenie faktur do księgowego Stowarzyszenia w celu terminowego dokonania przelewu.
  6. Wszystkie faktury wystawione w czasie trwania projektu muszą być wystawione zgodnie z zaleceniem grantodawcy.
  7. Na żądanie Zarządu koordynator ma obowiązek przedstawić bieżącą dokumentację związaną z realizacją projektu (m. in. faktury, dzienniki).
  8. Koordynator sporządza sprawozdanie merytoryczne z przebiegu projektu i uczestniczy w sporządzaniu sprawozdania finansowego.
  9. Koordynator, który nie wywiąże się ze swoich obowiązków będzie pozbawiony możliwości podjęcia tej funkcji przez okres 2 lat.
Partnerzy:
Macius Fundacja PZU Piekarnia Cukiernia Gierczak Kronopol PNWM Erasmus+