Godło

Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

im. Janusza Korczaka we Wschowie

Gimnazjum zapewnia edukację i wychowanie dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną na trzecim etapie edukacyjnym, obowiązkowym dla każdego ucznia. Nabór uczniów odbywa się przez cały rok szkolny. O przyjęcie może ubiegać się osoba, która ukończyła Szkołę Podstawową oraz posiada Orzeczenie o Potrzebie Kształcenia Specjalnego.

Gimnazjum obejmuje nauczanie na dwóch poziomach, ze względu na stopień niepełnosprawności:

- W stopniu lekkim – uczniowie realizują program gimnazjum, edukację kończą Egzaminem Gimnazjalnym. Już od wielu lat średnie wyniki egzaminu naszych uczniów są wyższe od średnich wyników powiatu, województwa i okręgu. Uczniowie kontynuują naukę w Branżowej Szkole I stopnia z oddziałami Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym.

- W stopniu umiarkowanym lub znacznym – uczniowie podejmują naukę w Zespołach Edukacyjno-Terapeutycznych. Utworzony jest również Zespół dla dzieci z autyzmem. Po ukończeniu tego etapu uczniowie kontynuują naukę w Szkole Przysposabiającej do Pracy.

 

Głównym celem edukacji naszych podopiecznych jest ich wszechstronny rozwój oraz przygotowanie do codziennego życia tak, by umieli sterować własnym zachowaniem oraz mogli uczestniczyć w życiu społecznym. Chcąc wspierać rozwój i wyrównywać szanse uczniów, organizujemy zajęcia rewalidacyjne.

Kadra pedagogiczna, to osoby o wysokich kwalifikacjach i kompetencjach zawodowych. W swojej pracy wykorzystują atrakcyjne metody i formy pracy oraz bogatą bazę dydaktyczną.

Rozwijając swoje zainteresowania i mocne strony, młodzież bierze udział w wielu szkolnych oraz międzyszkolnych imprezach sportowych i artystycznych, w konkursach oraz wycieczkach.

Chcemy, aby Nasza Szkoła służyła uczniom, zapewniała bezpieczeństwo, wzajemny szacunek i pomoc, stwarzała możliwość wykazania się swoim potencjałem oraz dawała szansę do odpowiedzialnego pełnienia ról społecznych i zawodowych w przyszłości.

Partnerzy:
Macius Fundacja PZU Piekarnia Cukiernia Gierczak Kronopol PNWM Erasmus+