Godło

Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

im. Janusza Korczaka we Wschowie

Ośrodek Rewalidacyjno- Wychowawczy przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z głęboką niepełnosprawnością intelektualną oraz sprzężeniami w wieku od 3 lat do 25 roku życia.

Podopieczni przyjmowani są do ORW na podstawie pisemnego wniosku rodziców /prawnych opiekunów oraz orzeczenia Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych.

Zajęcia rewalidacyjne odbywają się zespołowo w wymiarze 20 godz. / tyg.  lub indywidualnie w wymiarze 10 godz. / tyg.

Zespół rewalidacyjny liczy od 2-4 wychowanków, z którymi zajęcia prowadzi nauczyciel wspomagany przez pomoc nauczyciela.

 

Terapia rewalidacyjna skupia się głównie na  stymulacji następujących sfer rozwoju:

-Motoryka duża- poprawa kontroli postawy, doskonalenie funkcji lokomocyjnych,

-Motoryka mała- poprawa koordynacji wzrokowo- ruchowej oraz precyzji ruchów,

-Mowa– usprawnianie werbalnych i poza werbalnych sposobów komunikowania się,

-Umiejętności społeczne – nauka i doskonalenie czynności samoobsługowych, nauka pracy w grupie,

-Rozwój osobowy– udzielanie pomocy i wsparcia w procesie akceptacji siebie, akceptacji innych, dążeniu do osiągnięcia niezależności, redukcji lęku w kontakcie  z innymi ludźmi.

 

Partnerzy:
Macius Fundacja PZU Piekarnia Cukiernia Gierczak Kronopol PNWM Erasmus+