Godło

Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

im. Janusza Korczaka we Wschowie

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

      Wczesne wspomaganie rozwoju obejmuje wszelkie formy wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego oraz udzielania psychopedagogicznego wsparcia jego rodzinie. Ma ono na celu podniesienie poziomu funkcjonowania dziecka oraz wspieranie rodziców (opiekunów)w procesie opieki i wychowania od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia przez dziecko nauki w szkole.

 ·    pomoc, jaką zespół wczesnego wspomagania świadczy dziecku i jego rodzinie, jest bezpłatna.

   · spotkania z dzieckiem i jego rodzicami odbywają się w placówce prowadzącej terapię, a w szczególnych przypadkach w domu rodzinnym dziecka.  Realizowane są wymiarze 8 godzin w miesiącu, 1 lub 2 godziny tygodniowo.

 Do wczesnego wspomagania kwalifikują się dzieci z następującymi zaburzeniami rozwojowymi:

   · niepełnosprawność ruchowa

   ·  autyzm i zespół Aspergera

   ·  niedosłuch lub całkowita utrata słuchu

   ·  upośledzenie umysłowe

   ·  niedowidzenie lub całkowita utrata wzroku

   ·  opóźnienie psychoruchowe

Co powinni zrobić rodzice, którzy chcą aby ich dziecko zostało objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju?

Rodzice, którzy są zaniepokojeni nieprawidłowym rozwojem swojego dziecka i chcą uzyskać specjalistyczną pomoc powinni zgłosić się do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej(Wschowa ul. Zacisze 1)  opiekunowie wypełniają wniosek o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na druku otrzymanym w sekretariacie poradni.

 Po otrzymaniu opinii zgłaszają się do placówki prowadzącej wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. We Wschowie taka placówka mieści się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym ul. T. Kościuszki 25.

Terapie prowadzone we wczesnym wspomaganiu:

Psychologiczna- konsultacje psychologiczne, porady dla rodzin i opiekunów dziecka niepełnosprawnego, terapia oraz wsparcie dla rodzin dziecka niepełnosprawnego.

Logopedyczna- doskonalenie kompetencji językowych i społecznych, wspomaganie i rozwijanie komunikacji słownej i alternatywnej, masaż logopedyczny, korygowanie wad wymowy.

Terapia  wielozmysłowa- kształtowanie prawidłowego rozwoju poprzez stały dopływ bodźców zmysłowych do układu nerwowego. Stymulacja wielozmysłowa pomaga w odbiorze wrażeń zmysłowych z otaczającego świata oraz własnego ciała.

Integracja sensoryczna- integracja procesów zmysłowych poprzez zabawę i ćwiczenia ruchowe, które poprawią jakość odbierania, przesyłania i organizowania bodźców.

 Fizjoterapia- wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka,  korygowanie wad postawy, itp.

 Zajęcia usprawniania widzenia z tyflopedagogiem.

 Zajęcia z surdopedagogiem - rewalidacja dzieci z wadami słuchu i zaburzeniami mowy.

 Wszystkich rodziców zainteresowanych objęciem swojego dziecka specjalistyczną formą wspomagania rozwoju zachęcamy do zapoznania się z ofertą SOSW we Wschowie.

Partnerzy:
Macius Fundacja PZU Piekarnia Cukiernia Gierczak Kronopol PNWM Erasmus+