Godło

Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

im. Janusza Korczaka we Wschowie

Branżowa Szkoła I stopnia nr 1

w SOSW im. J. Korczaka we Wschowie

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Wschowie powstała w 1973 roku – pierwsze klasy szkoły zawodowej były to klasy profilowane w zawodzie kucharz, stolarz, krawiec. Obecnie Branżowa Szkoła I stopnia z oddziałami Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 kształci młodzież o specjalnych potrzebach edukacyjnych na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, ze sprzężeniami, z autyzmem. Nauka w szkole trwa trzy lata (wszystkie kierunki). Uczniowie zatrudnieni przez zakłady pracy w celu praktycznej nauki zawodu posiadają status pracowników młodocianych i otrzymują wynagrodzenie za pracę.

 

Program Branżowej Szkoły I stopnia obejmuje przedmioty ogólnokształcące i zawodowe oraz praktyczną naukę zawodu. Po zdaniu egzaminów przed komisją Izby Rzemieślniczej uczeń otrzymuje tytuł Czeladnika. Zdając egzamin Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej uczeń otrzymuje Dyplom Potwierdzający Kwalifikacje w Zawodzie.

 

Szkoła obecnie prowadzi współpracę z zakładami pracy, które kształcą w następujących zawodach:

1.Kucharz                                      

2.Piekarz

3.Cukiernik                            

4.Stolarz

5.Murarz-tynkarz

6.Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

7.Wędliniarz

8.Lakiernik

9.Rolnik

10.Fryzjer

11.Mechanik pojazdów samochodowych

12.Sprzedawca

13.Mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych

14.Tapicer

 

Uczeń może wybrać sobie każdy inny zawód ujęty w klasyfikacji zawodów szkolnictwa  zawodowego, pod warunkiem odbycia w  danym kierunku praktycznej nauki zawodu.

 

Do dyspozycji uczniów na terenie szkoły mamy:

- internat,

- stołówkę,

- siłownię,

- sale rehabilitacyjne,

- salę gimnastyczną,

- boiska

 

Wymagane dokumenty:

1.Podanie o przyjęcie do szkoły.

2.Aktualne orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

3.Świadectwo ukończenia gimnazjum.

4.Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

5.Trzy fotografie.

6.Orzeczenie lekarza medycyny pracy wyrażające zgodę na pracę w wybranym zawodzie.

7.Potwierdzona deklaracja zakładu pracy o przyjęciu na praktyczną naukę zawodu.

8.Odpis aktu urodzenia.

9.Karta zdrowia.

Partnerzy:
Macius Fundacja PZU Piekarnia Cukiernia Gierczak Kronopol PNWM Erasmus+